Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lovelens.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

Internetový obchod Lovelens.cz je provozován firmou eLens s.r.o., IČ: 24193275, DIČ: CZ241932752, sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.

Kontakty:

e-mail: info@lovelens.cz
tel.: +420 226 258 259 (v pracovních dnech od 9:00 do 19:00)

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena, není-li kupujícím spotřebitel, potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím (momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi smluvními stranami vzájemná práva a povinnosti.


K potvrzení objednávky dochází telefonicky nebo elektronicky do několika minut po odeslání objednávkového formuláře. Daňový doklad obdržíte vždy se zbožím.


Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.lovelens.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

3. Stornování objednávky

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat telefonicky a elektronickou poštou (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky). Storno poplatky neúčtujeme.

4. Podmínky dodání

Osobní odběr - Skladové zboží je přepraveno na výdejní místo do jednoho pracovního dne, pokud je objednávka přijata v pracovní den do 15 hodin.
Balík na poštu - Skladové zboží je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 15 hodin. Česká pošta doručuje balíky do jednoho pracovního dne od odeslání.
Balík do ruky - Skladové zboží je přepraveno na Vámi určenou pobočku České pošty v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 15 hodin. Balík je možné vyzvednout následující pracovní den.

Neskladové zboží je obvykle expedováno mezi 2. a 6. pracovním dnem ode dne objednání. Jestliže vaše zboží nebude expedováno ani do této lhůty, budeme Vás kontaktovat a informovat o stavu objednávky nejpozději 10. pracovní den. Dodací lhůta je 14 pracovních dnů. V případě, že bude ukončena výroba neskladového zboží, budeme Vás informovat nejpozději 10. pracovní den od objednání.

Pokud je kupujícímu dopravcem doručena zásilka se zjevně poškozeným obalem, má kupující právo zásilku odmítnout. V případě převzetí zásilky je dopravce povinen tuto skutečnost uvést do přepravního listu.

5. Ceny

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Ceny za dopravu můžete ověřit na stránce doprava. Balné neúčtujeme. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.lovelens.cz.


Platební podmínky - Platit lze kartou online a hotově při převzetí. V případě platby kartou online je zboží odesláno až po potvrzení provedení transakce.

6. Reklamace a záruční podmínky

Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců, začíná běžet převzetím zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Běžně dodáváme kontaktní čočky s datem expirace jeden a půl roku. Pokud se chcete informovat o expiračních údajích Vámi objednaných čoček, rádi Vám je sdělíme na telefonním čísle +420 226 258 259.


Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.


O reklamaci nás, prosím, neprodleně informujte na info@lovelens.cz (písemně, nebo telefonicky) ještě před odesláním reklamovaného zboží. Váš nárok posoudíme a individuálně vyřešíme. Následně Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Kontakt pro uplatňování reklamací:

eLens s.r.o. – Lovelens.cz
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 226 258 259
e-mail: info@lovelens.cz


O reklamaci rozhodneme nejpozději do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny dodavatelem. Daňový doklad, který obdržíte se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

7. Práva z odpovědnosti za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že při převzetí nemá zboží vady. Dále se prodávající zavazuje kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Ustanovení uvedená v předchozích bodech obchodních podmínek o právech z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lovelens.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


Kupující musí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu odeslat nejpozději do 14 dnů, přičemž určující je datum odeslání.


Pro odstoupení od smlouvy můžete použít formulář o odstoupení od kupní smlouvy. Ten nám prosím zašlete na e-mailovou adresu info@lovelens.cz nebo na adresu eLens s.r.o. – Lovelens.cz, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8.


V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí prodávajícímu zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


V případě rozhodnutí o odstoupení od smlouvy dodržte následující:


 • vrácené zboží musí být kompletní

 • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno (otevření obalu apod.). Pokud spotřebitel poruší originální obal u dodaného výrobku, u něhož nelze předpokládat, že by jej bylo možno následkem toho z hygienických či bezpečnostních důvodů ještě použít, není možné takové zboží dodavateli vrátit
 • 
 • doložte prosím námi vystavený prodejní doklad, jeho kopií nebo číslo objednávky

 • uveďte své číslo bankovního účtu

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání.


Po obdržení Vašeho dopisu Vás budeme kontaktovat a snažit se splnit Vaše požadavky. Nad rámec zákonného nároku na vrácení zboží po 14 dnech naše společnost akceptuje vrácení zboží i po delší lhůtě – až do 1 roku. Tato služba je poskytována po individuální dohodě a týká se jen nepoškozených krabiček s kontaktními čočkami v běžných dioptriích. V případě odstoupení od smlouvy nebo jiné dohody, Vám budou peníze vráceny na Váš účet do 5 pracovních dnů, nejpozději do 14 dnů.


Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.


Upozornění: Každá ze stran zrušené kupní smlouvy je povinna vrátit, co od druhé dostala. Pokud to není dobře možné (byl obsahem smlouvy výkon nebo bylo předmětné zboží poškozeno), musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

9. Ochrana osobních údajů

Naše společnost je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 24394. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


Při prodeji zboží shromažďuje společnost eLens s.r.o. pouze kontaktní údaje, konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy, za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu až do odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. ledna 2014.


Zde si můžete prohlédnout předchozí obchodní podmínky platné do 31.12.2014.